Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EPSTORE s.r.o.

 

ORGÁN DOZORU: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272 172-3

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti/predávajúceho: epstore s.r.o. so sídlom Veľká Paka 826, 931 01 Veľká Paka, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný úrad Trnava, vložka číslo 42254/T, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.vinovia.sk. Predajca nepredáva tovar, ktorý tvoria alkoholické nápoje, fyzickým osobám mladším ako 18 rokov. 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

2.2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.4. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

2.6. Kúpna zmluva/doklad o kúpe je vystavený v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 2. bezhotovostne vopred prostredníctvom služby PayPal;
 3. bezhotovostne vopred prostredníctvom bankového prevodu;
 4. bezhotovostne vopred prostredníctvom platby kartou.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. Súčasťou ceny prepravy je aj služba 3 pokusy o doručenie. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať viac ako trikrát alebo iným spôsobom ako bolo dohodnuté v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je možné stiahnuť na stránke Reklamačný poriadok.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (napríklad balné alebo preprava) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru alebo od vierohodného preukázania, že tovar predávajúcemu odoslal a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo vierohodne preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že:

 1. tovar alebo jeho uzatvorený obal bol poškodený nad rámec bežnej kontroly tovaru po jeho prevzatí; 
 2. dodaný tovar je čiastočne alebo úplne spotrebovaný; 
 3. bol dodaný tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 4. bol dodaný tovar v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 5. bol dodaný tovar, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa (zákazková výroba).

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. K tovaru musí byť priložený FORMULÁR vrátane faktúry a s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť vrátená platba za tovar. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka na bankový účet.

5.9. Zakúpené poukazy/kupóny/vernostné a iné zľavy či akcie nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku. Prípadný rozdiel v cene vybraných výrobkov a hodnote poukážky nie je vratný.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca zreteľne popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
 3. c) je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;
 4. d) tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v článku 6.1 týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto chyba prejavuje v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tento tovar bol už chybný pri prevzatí od výrobcu.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 3. c) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho vzhľadom na charakter tovaru vopred oznámením na e-mailovú adresu predávajúceho vinovia@epstore.sk alebo pomocou kontaktného formulára na webovej stránke predávajúceho www.vinovia.sk a dohodne si s predávajúcim presný postup uplatnenia práva z chybného plnenia opäť s ohľadom na charakter predávaného tovaru.

6.7. Vo chvíli, keď predávajúci dostane od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.

7. EVIDENCIA TRŽIEB

7.1. Predávajúci vystavuje účtovné doklady zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ako predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho je popísané v sekcii Ochrana osobných údajov zákazníkov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2019

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je na stiahnutie v časti Reklamačný poriadok.